Aktualności

20.09.2021 r.

Szanowni Państwo,

w zakładce „Mapy przebiegu drogi” umieściliśmy następujące materiały graficzne:

– plan orientacyjny,

– plany sytuacyjne

prezentujące przebiegi poszczególnych wariantów lokalizacyjnych Obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25.

Jesteśmy na początkowym etapie prac projektowych, kiedy to rozważa się kilka korytarzy przebiegu drogi. Dlatego załączone materiały graficzne prezentują oś przebiegu poszczególnych wariantów lokalizacyjnych obwodnicy. Nie rozstrzygają jeszcze (nie wskazują) sposobu połączenia obwodnicy z siecią dróg publicznych (za pomocą węzłów lub skrzyżowań) oraz sposobu zapewnienia ciągłości dróg, które projektowana obwodnica przetnie. Te kwestie zostaną rozstrzygnięte na dalszym etapie prac projektowych – w szczególności po opracowaniu analiz i prognoz ruchu.

Wobec powyższego obecnie prosimy Państwa o opinię na temat opracowanych wariantów lokalizacyjnych projektowanej obwodnicy.

Dla ułatwienia Państwu sporządzenia opinii oraz usprawnienia procesu opiniowania rozwiązań przygotowaliśmy gotowy formularz, z prośbą o jego wypełnienie i podpisanie. Można go pobrać poniżej i wydrukować.

POBIERZ

Będzie również możliwość otrzymania wydrukowanego formularza w trakcie zaplanowanego na dzień 28 września 2021 r. spotkania informacyjnego w miejsc. Rychnowy. 

Dla zachowania zasad transparentności procesu opiniowania przedstawionych rozwiązań projektowych prosimy o wypełnienie formularza przez osoby pełnoletnie, których inwestycja bezpośrednio dotyczy, tj. zamieszkujących lub posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Człuchowa lub gminy Człuchów.

Opinię co do przedstawionych rozwiązań można przesłać w terminie do dnia 12.10.2021 r.:

  • pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk lub
  • faksem na nr (058) 511 24 05 lub
  • pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Obwodnica Człuchowa w ciągu DK22 i 25”

albo przekazać osobiście przedstawicielom GDDKiA, Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. podczas spotkania informacyjnego w miejsc. Rychnowy.

Wszystkie złożone opinie (podpisane), spełniające wymogi określone w formularzu, zostaną wykorzystane w dalszych pracach projektowych.

15.09.2021 r.

Szanowni Państwo,

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące budowy Obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25, celem przedstawienia opracowanych wariantów przebiegu drogi. Szczegóły spotkania podane są na plakacie informacyjnym zamieszczonym poniżej.

Plakat w formacie PDF