Aktualności

26.04.2024r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dnia 7 września 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, na którym podjęto decyzję o skierowaniu do dalszych prac wariantu W1 wraz z obwodnicą Jaromierza. Pod poniższym linkiem udostępniamy Państwu plan orientacyjny prezentujący wybrany do realizacji wariant obwodnicy.

Plan orientacyjny

 


 

04.03.2022 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż nastąpiła korekta przebiegu wariantu W4 ze względu na konieczność ominięcia terenów byłego składowiska odpadów. Zmianie uległ arkusz 2.4.05 oraz 2.4.06.

 


 

15.02.2022 r.

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy Raport ze spotkań informacyjnych przeprowadzonych we wrześniu i grudniu 2021 r.

W Raporcie zostały zawarte również informacje o decyzjach podjętych przez inwestora w zakresie wskazania do dalszych prac projektowych wariantów lokalizacyjnych obwodnicy oraz zaplanowanych dalszych działaniach związanych z przedmiotową inwestycją.

Raport ze spotkań informacyjnych

 


 

09.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące budowy Obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25, którego celem będzie:

– przedstawienie wniosków wynikających z korespondencji otrzymanej od Państwa po spotkaniu informacyjnym z września br.,

– zaprezentowanie skorygowanych wariantów lokalizacyjnych obwodnicy,

– omówienie uwarunkowań związanych z tymi przebiegami trasy,

– wysłuchanie Państwa opinii co do prezentowanych rozwiązań.

Szczegóły spotkania podane są na plakacie informacyjnym zamieszczonym poniżej.

Szanowni Państwo,

w zakładce „Mapy przebiegu drogi” umieściliśmy następujące materiały graficzne:

– plan orientacyjny,

– plany sytuacyjne

prezentujące skorygowane warianty lokalizacyjne Obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25.

Wypracowane warianty trasy stanowią efekt przeprowadzonego we wrześniu br. spotkania informacyjnego ze społecznością lokalną. Uwzględniają one możliwe do wprowadzenia do projektu uzasadnione potrzeby społeczne wyrażone w opiniach przesłanych do Oddziału w Gdańsku GDDKiA, biorąc pod uwagę w szczególności aspekty techniczne i formalno-prawne.

W efekcie powstały trzy główne warianty lokalizacyjne obwodnicy:

  • wariant W1 o długości 19,1 km
  • wariant W2A o długości 23,7 km
  • wariant W4 o długości 29,0 km

oraz jeden podwariant (oznaczony jako W1A), stanowiący alternatywny przebieg na części odcinka w stosunku do wariantu W1 (trasa w podwariancie W1A ma długość 21,0 km).

Obecnie prosimy Państwa o opinię na temat skorygowanych wariantów lokalizacyjnych obwodnicy.

Dla ułatwienia Państwu sporządzenia opinii oraz usprawnienia procesu opiniowania rozwiązań przygotowaliśmy gotowy formularz, z prośbą o jego wypełnienie i podpisanie. Można go pobrać poniżej i wydrukować.

POBIERZ

Będzie również możliwość otrzymania wydrukowanego formularza w trakcie spotkania informacyjnego zaplanowanego na dzień 16 grudnia 2021 r. w miejsc. Rychnowy. 

Dla zachowania zasad transparentności procesu opiniowania przedstawionych rozwiązań projektowych prosimy o wypełnienie formularza przez osoby pełnoletnie, których inwestycja bezpośrednio dotyczy, tj. zamieszkujących lub posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Człuchowa lub gminy Człuchów.

Opinię co do przedstawionych rozwiązań można przesłać w terminie do dnia 31.12.2021 r.:

  • pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk lub
  • faksem na nr (058) 511 24 05 lub
  • pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Obwodnica Człuchowa w ciągu DK22 i 25”

albo przekazać osobiście przedstawicielom GDDKiA, Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. podczas spotkania informacyjnego w miejsc. Rychnowy.

Wszystkie złożone opinie (podpisane), spełniające wymogi określone w formularzu, zostaną wykorzystane w dalszych pracach projektowych.

 


 

20.09.2021 r.

Szanowni Państwo,

w zakładce „Mapy przebiegu drogi” umieściliśmy następujące materiały graficzne:

– plan orientacyjny,

– plany sytuacyjne

prezentujące przebiegi poszczególnych wariantów lokalizacyjnych Obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25.

Jesteśmy na początkowym etapie prac projektowych, kiedy to rozważa się kilka korytarzy przebiegu drogi. Dlatego załączone materiały graficzne prezentują oś przebiegu poszczególnych wariantów lokalizacyjnych obwodnicy. Nie rozstrzygają jeszcze (nie wskazują) sposobu połączenia obwodnicy z siecią dróg publicznych (za pomocą węzłów lub skrzyżowań) oraz sposobu zapewnienia ciągłości dróg, które projektowana obwodnica przetnie. Te kwestie zostaną rozstrzygnięte na dalszym etapie prac projektowych – w szczególności po opracowaniu analiz i prognoz ruchu.

Wobec powyższego obecnie prosimy Państwa o opinię na temat opracowanych wariantów lokalizacyjnych projektowanej obwodnicy.

Dla ułatwienia Państwu sporządzenia opinii oraz usprawnienia procesu opiniowania rozwiązań przygotowaliśmy gotowy formularz, z prośbą o jego wypełnienie i podpisanie. Można go pobrać poniżej i wydrukować.

POBIERZ

Będzie również możliwość otrzymania wydrukowanego formularza w trakcie zaplanowanego na dzień 28 września 2021 r. spotkania informacyjnego w miejsc. Rychnowy. 

Dla zachowania zasad transparentności procesu opiniowania przedstawionych rozwiązań projektowych prosimy o wypełnienie formularza przez osoby pełnoletnie, których inwestycja bezpośrednio dotyczy, tj. zamieszkujących lub posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Człuchowa lub gminy Człuchów.

Opinię co do przedstawionych rozwiązań można przesłać w terminie do dnia 12.10.2021 r.:

  • pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk lub
  • faksem na nr (058) 511 24 05 lub
  • pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Obwodnica Człuchowa w ciągu DK22 i 25”

albo przekazać osobiście przedstawicielom GDDKiA, Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. podczas spotkania informacyjnego w miejsc. Rychnowy.

Wszystkie złożone opinie (podpisane), spełniające wymogi określone w formularzu, zostaną wykorzystane w dalszych pracach projektowych.

 


 

15.09.2021 r.

Szanowni Państwo,

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące budowy Obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25, celem przedstawienia opracowanych wariantów przebiegu drogi. Szczegóły spotkania podane są na plakacie informacyjnym zamieszczonym poniżej.

Plakat w formacie PDF 


Kliknij tutaj