Postęp robót

Etap I – STEŚ-R – w trakcie realizacji

Celem opracowania jest:

  • wstępne określenie  zakresu  rzeczowego  i  finansowego  przedsięwzięcia  oraz  ustalenie jego efektywności,
  • uściślenie przebiegu  tras  poszczególnych  wariantów  (na  podstawie  analizy  wariantów  i uzyskanych  opinii)  oraz  ostateczne  ustalenie  typów  oraz  podstawowych  parametrów technicznych obiektów budowlanych,
  • dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości,
  • zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,
  • umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Etap II – STEŚ-R

Celem opracowania jest:

  • uściślenie zakresu  rzeczowego  i  finansowego  polegające  na  ustaleniu  szczegółowych rozwiązań geometrycznych dróg, konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich, granic  terenowych  zadania  inwestycyjnego  oraz  przedmiaru  robót  i  ich  kosztorysu dla kluczowych elementów przedsięwzięcia,
  • określenie wytycznych dla projektu budowlanego,
  • wykonanie analizy  wielokryterialnej  umożliwiającej  Zamawiającemu  wybór najkorzystniejszych wariantów technicznych do dalszej realizacji.

Koncepcja Zarządzania Ruchem 

Materiały do Audytu BRD

Podstawowym celem Audytu BRD jest wskazanie i wyeliminowanie z Dokumentacji Projektowych rozwiązań i błędów, które mogłyby stać się przyczyną wypadków drogowych. Audyty BRD wykonuje się w celu kompleksowego, wielopłaszczyznowego i wieloaspektowego sprawdzenia, czy w Dokumentacji Projektowej poszczególnych branż nie zastosowano rozwiązań, które oceniane oddzielnie w ramach każdej branży wydają się być bezpieczne, ale w zestawieniu z rozwiązaniami innych branż stanowić mogą zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Audytowi podlegają materiały opracowywane w ramach etapów STEŚ-I i STEŚ-II.

Kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót

Materiały przetargowe zostaną opracowane na podstawie założeń i rozwiązań przyjętych oraz zaakceptowanych przez Zamawiającego w etapie II. Będą stanowić materiał wyjściowych w procedurze przetargowej wyboru Wykonawcy robót właściwych.

Etap III – udział w procedurze wyboru wykonawcy