Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe  z elementami koncepcji programowej  (STEŚ-R)  oraz  materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy Obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25.

 1. Cele i zakładane efekty zadania inwestycyjnego:
 • stworzenie bezpiecznego  odcinka  trasy  drogowej,  zapewniającego  usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego o adekwatnych prędkościach podróżnych,
 • dostosowanie parametrów technicznych drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu,
 • odciążenie miasta Człuchów od ruchu tranzytowego,
 • dostosowanie parametrów  technicznych  drogi  do  obowiązujących  warunków  technicznych dla klasy GP o prędkości projektowej Vp = 80km/h lub Vp = 100km/h,
 • geometryczno-wysokościowe rozwiązanie przecięć z drogami poprzecznymi,
 • poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji,
 • poprawa warunków  środowiskowych  mieszkańców  sąsiedztwa  istniejącego  odcinka 
 1. Lokalizacja
 • Województwo                        – pomorskie,
 • Powiat                                    – człuchowski,
 • Gmina / Miasto                      – wiejska Człuchów, miasto Człuchów.
 1. Podstawowe parametry techniczne projektowanej obwodnicy
 • Klasa drogi                            – GP,
 • Prędkość projektowa           – Vp =100 km/h,
 • Prędkość miarodajna          – Vm =110 km/h,
 • Przekrój poprzeczny           – zostanie przyjęty na podstawie wyników analiz i prognoz ruchu
 • Dostępność                            – ograniczona do węzłów/skrzyżowań
 • Dopuszczalne obciążenie nawierzchni         – 115 kN/oś
 1. Planowany zakres robót

W ramach przedmiotowego zadania planuje się następujące roboty budowlane:

 • budowa jezdni głównej klasy GP,
 • budowa, rozbudowa lub przebudowa węzłów, skrzyżowań drogowych,
 • budowa dodatkowych  jezdni  przeznaczonych  do  obsługi  terenu  przyległego,
 • budowa obiektów mostowych i obiektów inżynierskich,
 • budowa infrastruktury towarzyszącej tj. odwodnienie dróg i obiektów, oświetlenie drogowe, kanał technologiczny, systemy pozwalające monitorować sytuację meteorologiczną,
 • budowa obiektów i urządzeń wynikających z wymogów ochrony środowiska (m.in. Ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, ogrodzeń, zieleni izolacyjnej, itp.),
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, rowerowego i pieszego,
 • budowa ciągów dla ruchu pieszego i rowerowego,
 • przebudowa sieci i urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,
 • budowa zatok  autobusowych,  przejść  dla  pieszych  i  chodników  z  oświetleniem oraz dostosowanie projektowanych i istniejących dróg do potrzeb komunikacji publicznej, 
 • budowa Obwodu  Utrzymania  Drogi  (OUD),
 • likwidacja przejazdów  kolejowych  w  poziomie  szyn,
 • inne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej inwestycji.